Program Natura 2000 jest rozwiązaniem prawnym i organizacyjnym pozwalającym na zachowanie różnorodności biologicznej wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Program ten niesie za sobą nie tylko korzyści przyrodnicze, ale sprzyja promocji regionu i jest istotnym motorem rozwoju lokalnego, może przynosić wymierne korzyści mieszkańcom.

Jednym z działań projektu pn „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” realizowanym przez Powiat Lubiński jest prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Od dnia 21 września 2018 r. w ramach projektu zorganizowano szkolenia dla 469 dzieci w przedszkolach na terenie miasta Lubina. Zakres merytoryczny szkoleń, w formie prezentacji został opracowany przez pracowników Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju. Podczas szkoleń zostały omówione miedzy innymi zasady ochrony gatunków występujących na obszarze Łęgów Odrzańskich.

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów na terenie obszarów chronionych. Działanie to wywoła pozytywny wpływ na poczucie odpowiedzialności za środowisko oraz kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców.

Kolejne szkolenia w ramach działań projektu zaplanowano w trzynastu gminach leżących na obszarze Łęgów Odrzańskich.