Dnia 26 września w Ścinawie w Szkolnym  Schronisku Młodzieżowym „Pałacyk” odbyła się konferencja pod hasłem: „Korzyści środowiskowe i finansowe możliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu zasobów obszarów Natura 2000”. Celem konferencji było zaprezentowanie walorów przyrodniczych regionu i promowanie ekologicznych postaw i zachowań społecznych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gmin położonych na terenie Doliny Środkowej Odry, nauczyciele, w tym dyrektorzy szkół, osoby zainteresowane promowaniem regionu oraz działaniami związanymi z ochroną środowiska. Podczas konferencji poruszono tematy dotyczące zarówno bioróżnorodności nadodrzańskiej fauny i flory oraz dyskutowano o korzyściach, które można osiągnąć wykorzystując zasoby obszarów bogatych przyrodniczo.