O projekcie

INFORMACJA O PROJEKCIE

Powiat Lubiński w dniu 28.05.2018 r. we Wrocławiu zawarł umowę z Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 
50-411 Wrocław o dofinansowanie Projektu „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” nr RPDS.04.04.01-02-0025/17 w ramach Oś priorytetowej nr 4 
„Środowisko i zasoby”, Działania: 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, Poddziałania: 4.4.1 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.

 

Cel Projektu: zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii ochrony bioróżnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 obejmującym Łęgi Odrzańskie wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

 

Planowane efekty: zmiana postawy mieszkańców w kwestii ochrony środowiska 
i oszczędności zasobów naturalnych, ograniczenie nadmiernego poboru energii do bieżących potrzeb, co przyczyni się w rezultacie do ograniczania niskiej emisji związanej z jej produkcją.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 583 000,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

 

Wkład Funduszy Europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją Projektu wynosi 
583 000,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
Beneficjentowi na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w kwocie 495 550,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) stanowiącej 85,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Beneficjent na realizację Projektu: 87 450,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).